Inloggen Aanmelden

HenkX

henkx.plazilla.com
Nieuwste app: 4 plaatjes 1 woord
Internetkennis
Overige, Diversen en Varia
Bijsluiters Verklaard
Hybride Dieren en Kruisingen
Wetenschapsvragen Beantwoord
Duurzaamheid en Milieu

AOW 2013: bedragen en bepalingen

Door HenkX op 23/05/2013 17:40 geplaatst in Persoonlijke Financiën en Belastingen

De AOW-bedragen wijzigen ieder halfjaar. Lees hier het volledige overzicht van de regels, bedragen en bepalingen van AOW in 2013, 2014 en verder.

Hoogte AOW 2013: bedragen en bepalingen

Iedere Nederlander ontvangt vanaf zijn of haar 65e verjaardag het Algemene Ouderdomswet (AOW)-pensioen. De hoogte van de AOW–bedragen wordt iedere zes maanden herzien door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De laatste keer dat dit is gebeurd was per 1 januari 2013.

In dit artikel worden de AOW-bedragen die op dit moment gelden en de AOW-bedragen die bij de eerstvolgende wijziging ingaan gepresenteerd. Ook zullen een aantal van de belangrijkste bepalingen en veelgestelde vragen rond de AOW-uitkering worden besproken. De inhoud van dit artikel is als volgt:

 1. Hoogte AOW 2013: AOW-bedragen per 1 januari 2013
 2. Algemene bepalingen AOW 2013: hoe zit het met 1) AOW aanvragen, 2) vakantiegeld AOW, 3) AOW voor de alleenstaande,  AOW bij gehuwden en de partnertoeslag voor AOW, 4) overlijdensuitkering AOW, 5) AOW en bijverdienen, 6) AOW in het buitenland en als laatste 7) ingangsdatum AOW.
 3. Overige veelgestelde vragen en actualiteiten m.b.t. AOW: 1) uitbetaling AOW: op welke data wordt AOW in 2013 uitgekeerd, 2) verhoging AOW-leeftijd: actuele stand van zaken, en ten slotte 3) AOW 2013: wat wordt er anders?

Al de informatie in dit artikel is gebaseerd op informatie afkomstig van de Rijksoverheid en/of de SVB.

1. Hoogte AOW 2012 en 2013: AOW-bedragen per 1 januari 2013

De hoogte van de AOW wordt ieder halfjaar gewijzigd. De meest recente wijziging vond plaats per 1 januari 2013. Deze bedragen worden hieronder genoemd. Verder worden er van de bruto AOW-bedragen nog verschillende zaken ingehouden. Dit zijn de loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan er echter ook weer de algemene heffingskorting bijkomen. Alle verschillende bedragen worden hieronder weergegeven. In de laatste paragraaf, 1.3, worden de aanvullende noten besproken.

Let op: het nettobedrag met heffingskorting is het bedrag dat u maandelijks van de SVB op uw rekening ontvangt, tenzij u bij de SVB anders heeft aangegeven.

1.1 AOW-bedragen vanaf 1 januari 2013

  Netto, met heffingskorting Netto, zonder heffingskorting Bruto*       Vakantie-uitkering**
Alleenstaande € 1.023,57 € 816,49 € 1.084,86 € 69,12
Alleenstaande ouder, kind jonger dan 18 € 1.236,52 € 1.028,61 €1.366,21  € 88,87
Getrouwd/samenwonend, partner 65+ € 707,96 € 565,30 € 750,35 € 49,36
Getrouwd/samenwonend, partner nog geen 65, met partnertoeslag € 1.280,54 € 1.108,37 € 1.472,56 € 98,72
Getrouwd/samenwonend, partner nog geen 65, toeslag 10% verlaagd*** € 1.226,15 € 1.053,98 € 1.400,34 € 93,78
Getrouwd/samenwonend, partner nog geen 65, zonder partnertoeslag € 707,96 € 565,30 € 750,35 € 49,36

 

1.2 Loonheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet vanaf 1 januari 2013

                     Met heffingskorting Zonder heffingskorting
Alleenstaande Loonheffing € 0,00 € 207,08
  Bijdrage Zvw € 61,29 € 61,29
Alleenstaande ouder, kind jonger dan 18 Loonheffing € 52,50 € 260,41
  Bijdrage Zvw € 77,19 € 77,19
Getrouwd/samenwonend, partner 65+ Loonheffing € 0,00 € 142,66
  Bijdrage Zvw € 42,39 € 42,39
Getrouwd/samenwonend, partner nog   geen 65, met partnertoeslag Loonheffing € 108,83 € 281,00
  Bijdrage Zvw € 83,19 € 83,19
Getrouwd/samenwonend, partner nog  geen 65, toeslag 10% verlaagd*** Loonheffing € 95,08 € 267,25
  Bijdrage Zvw € 79,11 € 79,11
Getrouwd/samenwonend, partner nog  geen 65, zonder partnertoeslag Loonheffing € 0,00 € 142,66
  Bijdrage Zvw € 42,39 € 42,39

 

1.3 Aanvullende noten bij de AOW-bedragen

 • *Het brutobedrag is inclusief de Oudere Belastingplichtigen (tegemoetkoming KOB) van € 22,14. Als u buiten Nederland woont ontvangt u deze enkel als 90% of meer van uw wereldinkomen (het inkomen in box 1, 2 en 3, ontvangen waar ook ter wereld) in Nederland onder de belasting valt.
 • **De vakantie-uitkering wordt per maand opgebouwd en door de SVB uitgekeerd in mei. Zie verder paragraaf 2.2.
 • *** Per 1 augustus 2011 is de AOW partnertoeslag met 10% verlaagd voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf  € 2.570,88 per maand. Dit is inclusief het AOW-pensioen!

2. Algemene bepalingen AOW 2013

Er gelden verscheidene bepalingen bij het AOW-pensioen. In deze paragraaf worden de vijf belangrijkste besproken. Dit zijn: 1) AOW aanvragen, 2) vakantiegeld AOW, 3) AOW voor de alleenstaande,  AOW bij gehuwden en de partnertoeslag voor AOW, 4) overlijdensuitkering AOW, 5) AOW en bijverdienen, 6) AOW in het buitenland, en als laatste 7) ingangsdatum AOW.

2.1 AOW aanvragen: is het nodig om AOW aan te vragen of gebeurt dat automatisch?

AOW aanvragen is in principe niet nodig. Iedere in Nederland wonende AOW-gerechtigde ontvangt als het goed is een halfjaar voor zijn of haar 65e verjaardag een brief van de SVB. Dan kunt u via dezelfde brief de aanvraag per post versturen. Indien u drie maanden voordat u 65 wordt nog geen brief heeft ontvangen, in het buitenland woont of via internet de aanvraag wilt voltooien verwijs ik u graag door naar http://www.svb.nl/int/nl/aow/aanvragen/aow_aanvragen/. Hier staat de link naar het digitale aanvraagformulier via DigiD en de contactinformatie van de SVB. Ook is via dit kanaal nog extra aanvullende informatie beschikbaar over andere aan de AOW gelieerde onderwerpen.

Iedereen die tussen zijn 15e en 65e rechtmatig in Nederland woont of werkt, heeft automatisch een volledig AOW opgebouwd. Als u in die periode niet in Nederland heeft gewoond of gewerkt, heeft u minder AOW opgebouwd: 2% minder per jaar. Dit doet niets af aan het recht op AOW.

2.2 Vakantiegeld AOW: wat is de vakantie-uitkering?

Het AOW-pensioen kent ook een zogenaamde “dertiende maand”: het vakantiegeld. Dit heet bij AOW de vakantie-uitkering. De bedragen die worden genoemd onder paragraaf 1.1 zijn per maand en worden gedurende een heel jaar opgebouwd. De uiteindelijke  uitbetaling van dit vakantiegeld vindt plaats in mei (zie ook paragraaf 3.1).

2.3 AOW voor de alleenstaande,  AOW bij gehuwden en de partnertoeslag voor AOW: wat wijzigt er aan de AOW bij een andere burgerlijke staat?

Als alleenstaande van 65 jaar of ouder krijgt u een bepaald bedrag aan AOW-pensioen. Dit is wat hoger indien u ook nog een kind van jonger dan 18 in huis heeft. Voor uw partner kunt u echter ook nog extra AOW krijgen. Dit heet partnertoeslag en geldt indien uw partner jonger dan 65 is (anders heeft hij of zij zelf al recht op AOW), en indien u met hem of haar samenwoont of getrouwd bent. Deze partnertoeslag is bedoeld om uw huishouden een bepaald minimuminkomen te garanderen. Indien uw partner niets of weinig verdient, heeft u recht op partnertoeslag. Tot een bepaald inkomen van uw partner wordt de partnertoeslag verlaagd met maximaal 10%, daarna komt deze geheel te vervallen. Wilt u de hoogte van uw partnertoeslag berekenen? Lees verder in mijn artikel AOW Partnertoeslag: hoogte en voorwaarden.

2.4 Overlijdensuitkering AOW

Wie een AOW-uitkering ontvangt en komt te overlijden kan de nabestaanden daarmee recht geven op een overlijdensuitkering, uitgekeerd door de SVB. Deze overlijdensuitkering bestaat uit het (bruto) AOW-bedrag van één maand, aangevuld met de vakantie-uitkering. De vakantie-uitkering wordt dan berekend vanaf mei tot de datum van overlijden.

In de overlijdensuitkering van AOW zijn nabestaanden degenen die:

 • Echtgenoot of geregistreerde partner zijn
 • Of, indien deze er niet is, minderjarige kinderen
 • Of, indien deze er ook niet zijn, degenen die in hetzelfde huis als de overledene wonen en in wiens bestaan de overledene grotendeels voorzag.

2.5 AOW en bijverdienen: wat voor gevolgen heeft bijverdienen op de hoogte van uw AOW-pensioen?

De bruto hoogte van de AOW is onafhankelijk van de hoogte van uw eventuele andere inkomen. Het is echter wel zo dat er netto een en ander kan veranderen doordat u meer belasting moet betalen. Ook door onder andere heffingskortingen kunnen er problemen ontstaan. Lees het volledige overzicht van alle veranderingen in mijn artikel AOW en bijverdienen: regels en voorwaarden.

2.6 AOW in het buitenland

Onder bepaalde voorwaarden kun je ook AOW krijgen wanneer je in het buitenland woont. Soms wordt het bedrag hierbij aangepast, en er kunnen ook nog andere regels gelden. Lees de gehele regeling in mijn artikel AOW in het buitenland: regels en voorwaarden.

2.7 Ingangsdatum AOW: vanaf wanneer heeft u recht op AOW?

In 2012 is een nieuwe regeling ingegaan met betrekking tot de ingangsdatum voor AOW. In november 2011 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetswijziging. De Eerste Kamer heeft dit op 6 december 2011 bekrachtigd. Per 1 april 2012 is die nieuwe regeling van kracht voor mensen die voor het eerst AOW krijgen. Mensen ontvangen dan pas op hun verjaardag de eerste AOW en niet al vanaf het begin van de maand waarin zij jarig zijn. Een voorbeeld: als u op 12 april jarig bent, ontving u voorheen al vanaf 1 april AOW. Dat zal nu pas vanaf 12 april zijn. Voor mensen die reeds recht op AOW hebben, verandert er niets, behalve de AOW-bedragen, in 2012 of 2013.

Deze gewijzigde ingangsdatum voor AOW levert de schatkist naar schatting jaarlijks zo’n 60 miljoen euro op. Het is ook eerlijker, omdat u pas AOW ontvangt vanaf de datum dat u daar recht op heeft en niet eerder.

http://plzcdn.com/ZillaIMG/8558f20711002d7f2bd6be435ea22519.jpg

3. Overige veelgestelde vragen en actualiteiten met betrekking tot AOW

Er zijn verscheidene zaken met betrekking tot het AOW-pensioen die afhankelijk zijn van de actualiteit. De belangrijkste worden hieronder behandeld. Dit zijn: 1) uitbetaling AOW: op welke data wordt AOW in 2013 uitgekeerd, 2) verhoging AOW-leeftijd: actuele stand van zaken en ten slotte 3) AOW 2013: wat wordt er anders?

3.1 Uitbetaling AOW: op welke data wordt AOW in 2013 uitgekeerd?

Het AOW-pensioen wordt iedere maand uitbetaald door de SVB. De dagen waarop dit gebeurt in 2013 zijn reeds bekend. Dit zijn:

 • 21 februari
 • 21 maart
 • 23 april
 • 23 mei (inclusief vakantie-uitkering)
 • 24 juni
 • 23 juli
 • 22 augustus
 • 23 september
 • 23 oktober
 • 21 november
 • 20 december

Eén kanttekening: deze uitbetaaldata komen over het algemeen niet volledig overeen met de data waarop het geld ook daadwerkelijk op uw rekening staat. Afhankelijk van uw bank moet u nog één tot drie dagen extra tellen bij deze uitbetaaldata voordat de uitbetaling van AOW is bijgeschreven.

3.2 Verhoging AOW-leeftijd: wat is de actuele stand van zaken ?

De AOW-leeftijd gaat in 2013 een maand omhoog. Daarna gaat de verhoging stapsgewijs verder, tot uiteindelijk de pensioenleeftijd 67 jaar is in 2023. De details leest u in mijn artikel AOW-leeftijd:hoe gaat de AOW-leeftijd omhoog?

3.3 AOW 2013: wat wordt er anders?

Naast de eventuele verhoging van de AOW-leeftijd is het kabinet ook voornemens de partnertoeslag op termijn gefaseerd af te schaffen. Lees daarover meer in mijn artikel AOW partnertoeslag: hoogte en voorwaarden. Verder zullen in juli 2013 de bedragen van AOW weer op inflatie worden aangepast.

©HenkX, december 2011
Laatste update: 23 mei 2013

Tip: meer van mijn artikelen lezen? Klik hier voor het volledige overzicht!

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 11:28
informatief, hoor. duim!
03/07/2012 09:30
Niet echt iets om vrolijk van te worden. Wel goed artikel overigens. Duim en fan.
03/07/2012 09:30
Dat zijn geen bedragen waar ik vrolijk van wordt.
Moeten die mensen als ze geen pensioentje nog leven of is het de bedoeling dat ze langzaam doodgaan.
Een DUIM een FAN was ik al van je.

DRIMPELS.